Deelnemers Wel Zijn Markt 2013

GGZ inGeest Actiz Maatjesproject
www.ggzingeest.nl/werk-en-opleiding/vrijwilligerswerk/maatjesproject

Stichting De Paradijsvogel
www.deparadijsvogel.nl

Het Nieuwe Zorgwerken Zuid-Kennemerland

Vrijwilligerscentrale Haarlem
www.vwc-haarlem.nl

Net-Werk Vrijwilligershulp
www.vrijwilligershulp.nl

Jij Bedankt
www.jijbedankt.nl

Herinneringsmusea

Sport Support Kennemerland
www.sportsupport.nl

Stichting Sint Jacob
www.sintjacob.nl

Servicepaspoort
www.servicepaspoort.nl

Stichting Aangepast Vervoer Zuid-Kennemerland/Rolmobiel
www.rolmobiel.nl

WMO-raad Haarlem
www.haarlem.nl/haarlem-a-z/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo/meedenken-over-de-wmo-in-haarlem

Stichting Haarlemmers voor Haarlemmers

Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen
www.visio.org

Stichting Zebrazorg
www.zebrazorg.nl

Prezenz/GGZ inGeest
www.prezens.nl

Tandemzorg
www.tandemmantelzorg.nl

Flexicura
www.flexicura.nl/

ZorgContact
www.zorgcontact.nl

GGMD voor Doven en Slechthorenden
www.ggmd.nl

Kleine Maatjes
www.kleine-maatjes.nl

Zorggroep Reinalda
www.zorggroepreinalda.nl

Humanitas
www.humanitas.nl

Skon kinderopvang
www.skon.nl

RIBW Kennemerland/Amsteland en de Meerlanden
www.ribw-kam.nl

L.B.V. Ons Kinnehim

Haarlem Effect
www.haarlemeffect.nl

Hartekamp Groep
www.hartekampgroep.nl

Dock
www.dock.nl/haarlem

PMO en aangesloten organisaties
www.pmohaarlem.nl

Cultuurcompagnie Noord-Holland
www.cultuurcompagnie.nl

Stichting Thuiszorg gehandicapten
www.thuiszorg-gehandicapten.nl

SIG Organisatie voor Ondersteuning van Mensen met een Beperking
www.sig.nu

SHDH De Molenburg
www.shdh.nl

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.
www.hospicehaarlemeo.nl

Thuiszorg InHolland V&V
www.thuiszorginholland.nl

de tafel van één
www.detafelvaneen.nl

Wielewaal
www.wielewaal.nl

Casca
www.casca.nl

Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Leger des Heils Noord Holland
cwzwnoordholland.legerdesheils.nl

Loket Haarlem
www.lokethaarlem.nl

Mezzo
wwww.mezzo.nl

Parkinson Vereniging/Parkinsoncafé Haarlem e.o.
www.parkinson-vereniging.nl

Stichting De Baan Vrijetijdsbesteding, sport en vakanties voor mensen met een verstandelijke beperking
www.stichtingdebaan.nl

Viva Zorggroep
www.vivazorggroep.nl

Stoelmassage Haarlem en omgeving
www.stoelmassagehaarlemeo.nl

Groenmarkt Centrum voor Levensvragen en Ouder worden

Zorgbelang Noord-Holland
www.zorgbelang-noordholland.nl

Mee Noordwest-Holland
www.meenwh.nl

Buuv
www.buuv.nu

Cliënten Belangen Bureau
www.cbb-kam.nl

Weggeefwinkel Haarlem
http://weggeefwinkelhaarlem.wordpress.com

Serve the city Haarlem
www.stchaarlem.nl

Ango
www.ango.nl

 

 

_______________________________

Deelnemers Wel Zijn Markt 2011

Lokatie: Philharmonie

Sensoor
Sensoor Haarlem is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor een anoniem en vertrouwelijk gesprek via telefoon of chat, via 023 – 5 471 471 of 0900 – 07 67 (5 ct p/m) of www.sensoor.nl

Jij Bedankt
www.jijbedankt.nl

RIBW K/AM
RIBW K/AM: buitengewoon in wonen met ondersteuning en zorg Wij bieden zorg aan mensen met langdurende psychiatrische en psychosociale problemen. Mensen die met ondersteuning zelfstandig kunnen wonen en mensen die langdurend een veilige, beschermende woonomgeving nodig hebben. Uitgangspunt daarbij is dat men de eigen regie heeft bij zijn/haar herstel.
www.ribw-kam.nl

Stichting Present Haarlem
Stichting Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Zo willen we een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Meld je als groep bij ons en doe een klus voor iemand die geen netwerk heeft, een slechte gezondheid heeft en niet voldoende financiele middelen bezit om eea zelf te regelen. Of ga met een bepaalde doelgroep op stap, zingen, knutselen of koken en doe iemand plezier gewoon door te doen wat je zelf leuk vindt! Graag nodigen we je uit om een bijdrage te leveren!
www.stichtingpresent-haarlem.nl

Stichting Vier het Leven
Stichting Vier het Leven organiseert begeleid theater- en concertbezoek voor senioren, die niet meer zelfstandig naar het theater kunnen.
www.4hetleven.nl

Platform Woongroepen van Senioren
www.lvgo.nl

SenZ
SenZ, de ledenservice van ViVa! Zorggroep is er voor iedereen. De SenZpas is er voor o.a. uw wooncomfort, gezondheid en financieel voordeel! Probeer op de Wel Zijn Markt een gratis proefabonnement of schoonheidsbehandeling uit!
www.senzpas.nl

Kleine maatjes
Kleine Maatjes is een bijzonder kinderdagverblijf voor kinderen met een chronische aandoening, ziekte of beperking, waar ervaren (kinder)verpleegkundigen en groepsleidsters werken.
www.kleine-maatjes.nl

Zorg balans /servicepaspoort
Servicepaspoort is een initiatief van Zorgbalans en biedt betrouwbare en praktische Services aan Huis, een ruim aanbod cursussen en geeft u Direct Voordeel bij een groot aantal leveranciers.

Stichting De Baan
www.stichtingdebaan.nl

Tandem
www.tandemzorg.nl

VOF Happy Old Times

De Hartekamp Groep
De Hartekamp Groep ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking van alle leeftijden op het gebied van wonen, werken, vrijetijdsbesteding en behandeling.
De vraag van de cliënt is het vertrekpunt voor alles wat wij doen!
Ons werkgebied loopt van Heemskerk tot en met Hillegom.
Meer weten? Kijk op www.dehartekampgroep.nl

Centrum Levensvragen en Ouder worden
“Wij willen mensen de ruimte en gelegenheid geven om hun hart eens te luchten en ongeacht hun levensbeschouwing stil te staan bij de zin van hun leven.â€
Klik hier voor meer informatie

GGMD voor doven en slechthorenden
GGMD is een landelijke organisatie gericht op hulpverlening aan doven en slechthorenden. Wij bieden o.a. maatschappelijk werk, loopbaanbegeleiding, opvoedondersteuning en woonbegeleiding.

Haarlem Effect

Stichting Sint Jacob

Platform Belangenbehartiging Mantelzorg Kennemerland
Het Platform Belangenbehartiging Mantelzorg Kennemerland maakt zich sterk voor de belangen van mantelzorgers. Samen met onze achterban zetten we ons ervoor in:

  • dat iedereen weet wat mantelzorg is;
  • dat beleidsmakers weten wat mantelzorgers nodig hebben;
  • dat mantelzorg erkend wordt als een volwaardige vorm van zorg.

Humanitas Zuid-Kennemerland e.o.

DOCK Haarlem
DOCK is een professionele organisatie van actieve burgers die maatschappelijke diensten, projecten en activiteiten in Haarlem opzet en uitvoert. Ons motto is: Sterk in eigen kracht!

Rolmobiel

Unie van Vrijwilligers Haarlem e.o.
De Unie Van Vrijwilligers Haarlem e.o. zet zich in om hulpbehoevenden de hand te bieden. De vrijwilligers van de UVV zijn actief bij de maaltijdverzorging van Tafeltje Dekje en het bezorgen van bibliotheekboeken aan huis. Ook bieden ze een helpende hand in de ziekenhuizen en geven hulp bij de dagbesteding van gehandicapten.
www.uvvhaarlem.nl

Stichting Zebra-Zorg

Zorgbelang Noord - Holland
www.zorgbelang-noordholland.nl

Beter Horen
Beter Horen is al 100 jaar de hoorspecialist en biedt hoorzorg die bereikbaar en betaalbaar is voor iedereen. www.beterhoren.nl

Cliënten Belangen Bureau
Het Cliënten Belangen Bureau (CBB) is een bureau voor, door en met (ex)cliënten in de ggz. De werkzaamheden van het CBB zijn gericht op emancipatie, belangenbehartiging, herstel, ondersteuning en participatie.
Het CBB richt zich op vier kerntaken:

  • Cliëntondersteuning, informatie en advies
  • Organiseren van sociale activiteiten
  • Ondersteunen van cliëntenraden van GGZ inGeest
  • Inzet van ervaringsdeskundigheid vanuit de Ervaringsdeskundigenpool

www.clientenggz.nl

 

Koninklijke Visio

Flexicura

Katholieke Bond van Ouderen

Kontext

Prezens
Beginnende somberheid, angst-of stressklachten pak je aan met ondersteuning van Prezens. Vul gratis de vragenlijst in op www.prezens.nl

MEZZO
www.mezzo.nl

 

Zorg Beter met Vrijwilligers, Vilans
www.vilans.nl

SIG
De SIG biedt ondersteuning bij wonen en dagbesteding aan mensen met een beperking in Zuid en Midden Kennemerland.
www.sig.nu

MEE
www.meenwh.nl

Woonservice
Woonservice is een stichting die in opdracht van de corporaties bemiddelt tussen woningzoekenden en huurwoningen. Zij geeft voorlichting over de woonruimteverdeling. Daarnaast voert Woonservice in opdracht van de gemeenten de urgentie-regeling uit. Voor de zorgwoningen en WMO-woningen is Woonservice ook het centrale loket.

WMO raad

Stichting De Vrolijke Noot
In samenwerking met zorginstellingen en verpleegtehuizen verzorgt Stichting De Vrolijke Noot muzikale evenementen voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten en ouderen. www.stichtingdevrolijkenoot.nl

Loket Haarlem

Stichting De Stampertjes
De Stampertjes biedt opvang aan jonge kinderen van 0 t/m 5 jaar die extra ondersteuning nodig hebben.
www.destampertjes.nl

Stichting WEB

Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving
Het verlenen van geldelijke hulp aan inwoners van Zuid-Kennemerland die in een acute financiële noodsituatie verkeren en geen (tijdig) beroep (meer) kunnen doen op voorliggende voorzieningen. De aanvraag moet bij de Stichting worden ingediend door een medewerker van een erkende hulpverleningsinstelling.

De Paradijsvogel

VluchtelingenWerk NWH locatie Haarlem
VW NWH verzorgt de juridische begeleiding van asielzoekers in de AZC's in onze regio en de sociaal maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen in gemeenten.
www.vwnwh.nl 

Platform Minima Organisaties (PMO)
Het PMO is een overkoepelende organisatie, die de krachten bundelt van zeventien aangesloten cliënt- én zelforganisaties, met name als het gaat om het zoveel mogelijk met één stem spreken richting gemeente. De organisaties zetten zich ieder op hun eigen manier in voor mensen met een minimuminkomen en voor mensen met een lichamelijke- en/of psychische beperking. Op deze wijze maken zij werk van armoedebestrijding en het voorkomen van sociale uitsluiting.
www.pmo-online.nl

ViVa! Zorggroep
 
Maatjesproject Actenz
 
Bloeitijd
Praktijk voor Holistische therapie, Counselling & Coaching.
Iedereen kan de voordelen van holistische behandeling ondervinden, mannen, vrouwen, kinderen. Deze therapie kent geen negatieve bijwerkingen en bij deskundige toepassing ook geen contra-indicaties. Het kan voor een groot scala aan klachten worden ingezet, acuut of chronisch, lichamelijk of geestelijk. Mocht u geen klachten hebben en ontspanning en preventie uw doel zijn, dan bent u ook hiervoor aan het juiste adres; voorkomen is immers altijd beter dan genezen.
http://www.bloeitijd.nu/

Huiselijk geweld

OTT/KDC de Wollewei

Hogeschool Inholland, afdeling Social Work